nagłówek

Informacje o firmie

Biuro Usług Audytorskich i Finansowo-Księgowych Marek Błaszczak w Zemborzycach Tereszyńskich działa na rynku audytorskim od 05.05.1994 r.

Od momentu powstania firma zajmuje się głównie badaniem sprawozdań finansowych. W każdym roku obrotowym przeprowadzamy średnio 20 badań sprawozdań finansowych. W okresie 22 lat działalności przeprowadziliśmy badanie sprawozdań finansowych 160 różnych podmiotów gospodarczych (w większości wielokrotnie), głównie spółek prawa handlowego, SP ZOZ oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Poza wykonywaniem czynności rewizji finansowej przedmiotem działalności podmiotu może być:

  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • doradztwo podatkowe,
  • prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
  • działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
  • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Od 2005 roku firma uczestniczy przy audycie programów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Badanie w/w sprawozdań finansowych zgodnie z celem i zasadami określonymi w art. 65 ustawy o rachunkowości, w imieniu podmiotu uprawnionego przeprowadzają całkowicie niezależni i bezstronni biegli rewidenci posiadający dużą wiedzę fachową w zakresie rachunkowości i finansów oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Ich dążeniem jest tworzenie trwałych wartości m. inn. przez ujawnianie obszarów potencjalnego ryzyka i wskazanie sposobów jego eliminacji jak również umacnianie wiarygodności badanej jednostki w jej otoczeniu gospodarczym. W trakcie prowadzonego audytu biegli rewidenci poświęcają też szczególną uwagę zagadnieniom podatkowym.

Aktualizacja: 26 listopada 2016 r.